główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 110/XVII/16 Rady Gminy Janów z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej

UCHWAŁA NR 110/XVII/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej

Na podstawie art. 18 pkt. 9 lit. f) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2) i art. 6 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rada Gminy Janów wyraża wolę powołania Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Janowie, której działania będą miały na celu przywracanie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Spółdzielnia Socjalna będzie tworzona w ramach projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dotyczącego udzielania wsparcia finansowego na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. / Poddziałanie 9.3.1. RPO WSL/

§ 2.

Członkami założycielami Spółdzielni Socjalnej będą:
1. Gmina Janów
2. Stowarzyszenie „Yava” z siedzibą w Częstochowie.

§ 3.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej zostaną określone w Statucie Spółdzielni Socjalnej.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Janów do dokonywania czynności związanych z założeniem oraz członkostwem Gminy Janów w Spółdzielni Socjalnej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Załączniki:
Uzasadnienie do uchwały 75 KB