główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 109/XVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Janów w stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania Jurajska Ryba

UCHWAŁA NR 109/XVI/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Janów w stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ust. 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Wyraża się zgodę na kontynuowanie członkostwa Gminy Janów w stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559500

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński