główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 107/XVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR 107/XVI/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 )

Rada Gminy Janów
uchwala:


§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 369 637,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, tym: - dochody bieżące16 556 637,12 zł - dochody majątkowe813 000,00 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 029 584,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: - wydatki bieżące15 104 199,61 zł - wydatki majątkowe1 925 385,07 zł

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 340 052,44 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 45 729,56 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 385 782,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku zgodnie z załącznikami Nr 7.

§ 6.

Ustala się dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku w kwocie 1 925 385,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie   90 000,00 zł.

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 408 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 408 000,00 zł.

§ 12.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 52 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33 000,00 zł.

§ 13.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 15.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych bankach.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński