główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 106/XV/16 Rady Gminy Janów z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie aneksu do uchwały Nr 21/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddział

UCHWAŁA NR 106/XV/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie aneksu do uchwały Nr 21/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156)

Rada Gminy w Janowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się pkt 3 w załączniku nr 1 do uchwały Nr 21/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku i zostaje mu nadana następująca treść: „Dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkolnego, w którym znajduje się przedszkole – liczba punktów 15, a w przypadku większej liczby przedszkoli w danym obwodzie szkolnym z uwzględnieniem miejsca zamieszkania dziecka najbliżej danego przedszkola – dodatkowo liczba punktów 15”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Załączniki:
Uzasadnienie 127 KB