główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 105/XV/16 Rady Gminy Janów z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów

UCHWAŁA NR 105/XV/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się następującą sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów:
1. Przedszkole w Janowie, ul. Szkolna 2, wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie oraz jego oddział zamiejscowy w Siedlcu przy ulicy Szkolnej 8 i oddział zamiejscowy w Piasku przy ulicy Żurawskiej 2;
2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach, Lusławice 70;
3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance, Lgoczanka 1 A;
4. Przedszkole w Złotym Potoku, Plac Jana Chrzciciela 31.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Załączniki:
Uzasadnienie 128 KB