główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 104/XV/16 Rady Gminy w Janowie z dnia 13 stycznia 2016 r.w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janów

UCHWAŁA NR 104/XV/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janów:
1. Gimnazjum w Piasku im. Armii Krajowej, ul. Żurawska 2;
2. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Janowie, ul. Szkolna 2, wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie;
3. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach, Lusławice 70;
4. Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance, Lgoczanka 1 a.

§ 2.

Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum wymienionych w § 1 :
1) Obwód Gimnazjum w Piasku to wszystkie miejscowości na terenie Gminy Janów;
2) Obwód Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Janowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie obejmuje miejscowości: Apolonka, Czepurka, Janów, Pabianice, Piasek, Ponik, Siedlec, Skowronów, Śmiertny Dąb, Złoty Potok.
3) Obwód Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach obejmuje miejscowości: Lipnik, Lusławice, Okrąglik, Zagórze, Żuraw.
4) Obwód Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance obejmuje miejscowości: Bystrzanowice, Bystrzanowice – Dwór, Góry Gorzkowskie, Hucisko, Lgoczanka, Sokole Pole, Teodorów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Tracą moc:
1. §1 uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 179/XXIX/01 z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie określenia obwodu publicznego dla Gimnazjum w Piasku;
2. §2 uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 52/VIII/11 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie;
3.§2 uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 58/VIII/99 z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach.
4. Załącznik nr 1 w części dotyczącej obwodu szkoły (Akt założycielski szkoły publicznej) do uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 215/XXV/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Sokole Pole w Lgoczance.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Załączniki:
Uzasadnienie 128 KB