główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 103/XV/16 Rady Gminy Janów z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia dokumentów niezbę

UCHWAŁA NR 103/XV/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:
1) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – liczba punktów – 15;
2) W obwodzie szkoły zamieszkują najbliżsi krewni kandydata (babcia, dziadek) wspomagający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki – liczba punktów – 10;
3) Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) znajduje się w pobliżu szkoły – liczba punktów – 5.

§ 2.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:
1) Dokumentacja w szkole;
2) Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych);
3) Zaświadczenie z miejsca pracy rodzica (opiekuna prawnego);

§ 3.

Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Janów począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2016 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Załączniki:
Uzasadnienie 128 KB