główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 99/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

UCHWAŁA NR 99/XIV/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W celu ochrony tworu przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniający się cechami osobniczymi, rozmiarami ustanawia się pomnik przyrody o nazwie „Graniczki” dla drzewa dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 376 cm, wysokości 20 m, rosnącego na działce nr 1248/2 obręb Bystrzanowice, Gmina Janów.
2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i edukacyjnej.
3. Współrzędne geograficzne umiejscowienia pomnika przyrody są następujące: 19°31`37,88``E 50°40`46,66``N. 4. Mapę przedstawiającą położenie pomnika przyrody określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Szczególnymi celami ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, są:
1) utrzymanie we właściwym stanie tworów przyrody,
2) ochrona cennych skupisk zieleni na terenie Gminy Janów,
3) edukacja ekologiczna,
4) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3.

Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Janów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Mapa 267 KB
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 102/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich
Uchwała Nr 101/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Żurawskiej - ?Zaborce II?
Uchwała Nr 100/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy oraz nadaniu jej statutu
Uchwała Nr 99/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Uchwała Nr 98/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janów, służebnością przesyłu energii elektrycznej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Kraków ul. Jasnogórska 11 31
Uchwała Nr 97/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 96/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 95/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 94/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 84/XIII/15 z dnia 24 listopada 2015r w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
Uchwała Nr 93/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 85/XIII/15 z dnia 24 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok