główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 98/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janów, służebnością przesyłu energii elektrycznej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Kraków ul. Jasnogórska 11 31

UCHWAŁA NR 98/XIV/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janów, służebnością przesyłu energii elektrycznej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.   Kraków ul. Jasnogórska 11 31-358 Kraków, Oddział w Częstochowie, al. Armii Krajowej 5 42-201 Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((Dz.U. z 2015 r. poz. 782) w związku z art. 305¹ do 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na obciążenie służebnością przesyłu energii elektrycznej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Kraków ul. Jasnogórska 11 31-358 Kraków, Oddział w Częstochowie, al. Armii Krajowej 5 42-201 Częstochowa, części nieruchomości gruntowych tj. działek o numerach ewidencyjnych 1270 i 1271, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą CZ1C/00169030/3 oraz działkę o numerze ewidencyjnym 1272/2, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą CZ1C/00129137/1. :
- działka nr 1270 - kontenerowa stacja transformatorowa, zajmująca powierzchnię 25 m2, linia kablowa SN - powierzchnia 4 m2 i linia kablowa nN - 97 m2,
- działka nr 1271 - lina kablowa nN zajmująca powierzchnię 198 m2,
- działka nr 1272/2 - złącze kablowe, zajmujące powierzchnię 1 m2 i lina kablowa nN zajmująca powierzchnię 22 m2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 102/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich
Uchwała Nr 101/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Żurawskiej - ?Zaborce II?
Uchwała Nr 100/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy oraz nadaniu jej statutu
Uchwała Nr 99/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Uchwała Nr 98/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janów, służebnością przesyłu energii elektrycznej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Kraków ul. Jasnogórska 11 31
Uchwała Nr 97/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 96/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 95/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 94/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 84/XIII/15 z dnia 24 listopada 2015r w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
Uchwała Nr 93/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 85/XIII/15 z dnia 24 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok