główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 87/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

UCHWAŁA NR 87/XIII/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 1515 z poźn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm) oraz po zapoznaniu się z uchwałą Nr 3/2015 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii zmiany Statutu SP ZOZ Gminy Janów.

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów nadanego Uchwałą Nr 146/XXIII/12 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów, wprowadza się następujące zmiany: zmienia się § 8 ust. 1 i nadaje mu się następujące brzmienie:
,,1. W skład Przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 3 ust. 7, wchodzą:
1) Poradnia lekarza POZ w Janowie,
2) Poradnia dla dzieci w Janowie,
3) Poradnia lekarza POZ w Żurawiu,
4) Poradnia lekarza POZ w Bystrzanowicach,

5) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Gimnazjum w Piasku,
6) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Zespole Szkół w Złotym Potoku,
7) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie,
8) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Lusławicach,
9) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Lgoczance,
10) Poradnia chorób płuc w Janowie,
11) Poradnia chirurgii ogólnej w Janowie,

12) Poradnia chirurgii dziecięcej w Janowie,
13) Poradnia neurologiczna w Janowie,
14) Poradnia dermatologiczna w Janowie,
15) Poradnia otolaryngologiczna w Janowie,

16) Poradnia reumatologiczna w Janowie,
17) Poradnia kardiologiczna,
18) Poradnia rehabilitacyjna w Janowie,
19) Gabinet fizjoterapii w Janowie,
20) Poradnia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w Janowie,
21) Poradnia Diabetologiczna,
22) Poradnia Endokrynologiczna,
23) Poradnia Hepatologiczna,

24) Poradnia Leczenia Bólu,
25) Gabinet Akupunktury,
26) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w Janowie,
27) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w Żurawiu,
28) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w Bystrzanowicach,
29) Punkt szczepień w Janowie,
30) Punkt szczepień w Żurawiu,
31) Punkt szczepień w Bystrzanowicach."

§ 2.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z uwzględnieniem zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 92/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Uchwała Nr 91/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 90/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 89/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janów do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Drużyna Powiatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr 88/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji Janów
Uchwała Nr 87/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała Nr 86/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 85/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok
Uchwała Nr 84/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
Uchwała Nr 83/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 82/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2016 rok