główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 82/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na

UCHWAŁA NR 82/XIII/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. z dnia 7 października 2015 r. (M. P. z dnia 22 października 2015 r. poz. 1029)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.


1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 0,78 zł;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,58 zł;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni – 0,23 zł;
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodaro
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janwania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni – 3,00 zł.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej – 0,50 zł;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej – 16,30 zł;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej – 10,68 zł;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,65 zł;
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej – 5,00 zł, w tym: - od budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej – 7,68 zł.
3. Od wartości budowli lub ich części, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 w/c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2 %.

§ 2.

Ustala się podatek od środków transportowych na 2016 rok. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 297/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 92/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Uchwała Nr 91/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 90/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 89/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janów do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Drużyna Powiatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr 88/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji Janów
Uchwała Nr 87/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała Nr 86/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 85/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok
Uchwała Nr 84/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
Uchwała Nr 83/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 82/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2016 rok