główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 80/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR 80/XII/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 art. 6r ust 3 i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:
a) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
b) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
d) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.

§ 2.

1. Rodzaje odpadów komunalnych, odbieranych od właścicieli nieruchomości przez podmioty odbierające odpady komunalne, wyłonione przez Gminę Janów w trybie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadamikomunalnymi, odbierane są z nieruchomości wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne,
2) papier;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne, w tym m. in. butelki typu PET oraz opakowania po chemii gospodarczej; 5) szkło białe i kolorowe (opakowaniowe);
6) opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak;
7) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe
3. Poniższe frakcje będą odbierane od mieszkańców w sposób wskazany w § 5:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,
5) zużyte opony,
6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
4. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości, w terminach określonych w harmonogramie, z uwzględnieniem § 5 ust. 2.

§ 3.

1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.
2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w szczególności domki letniskowe albo inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

§ 4.

1. Odpady komunalne zmieszane i segregowane odbierane są z nieruchomości w pojemnikach oraz workach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę i zatwierdzonym przez Urząd Gminy Janów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonany. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

 

RODZAJ ODPADU

NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

NIERUCHOMOSCI MIESZKALNE W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

Odpady komunalne zmieszane

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

Papier

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

Tworzywo sztuczne

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

Szkło

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

Bioodpady, odpady zielone – z nieruchomości nie posiadających kompostowników

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami Regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie gminy Janów ( dostępny na stronie internetowej www.janow.pl) będą traktowane jako odpady zmieszane.
3. Odbiorowi podlegają tylko te odpady komunalne , które zostały wystawione przed posesję do godziny 6.30 rano w dniu, w którym mają być odebrane. Odpady komunalne wystawione w miejscach do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady a także odpady wystawione w godzinach późniejszych, nie podlegają odbiorowi.
4. Dwa razy w roku tj. jeden raz w okresie wiosennym i jeden raz w okresie jesiennym zorganizowana zostanie mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, w ramach tzw. wystawki chodnikowej. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów.

§ 5.

1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanych dalej PSZOK.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczają do punktu PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbiorów odpadów, oraz pozostałe odpady zebrane selektywnie, które nie podlegają odbiorowi z terenu nieruchomości.
3. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK gmina podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów.

§ 6.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Janów opiera się na następującej hierarchii postępowania z odpadami:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów,
2) przygotowanie do ponownego użycia,
3) recykling odpadów,
4) inny niż recykling odzysk odpadów,
5) składowanie

§ 7.

Traci moc uchwała nr 295/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 9.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 81/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów
Uchwała Nr 80/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 79/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 78/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 77/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
Uchwała Nr 76/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2016
Uchwała Nr 75/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr 74/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany opłaty prolongacyjnej
Uchwała Nr 73/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 72/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce Zagórze na odcinku od drogi gminnej N
Uchwała Nr 71/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 70/XII/15 Rady gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 69/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 68/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019
Uchwała Nr 67/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019