główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 79/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 79/XII/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1. Deklarację, o której mowa w §1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Janów pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl
2. Deklaracja określona w ust. 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013, poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1114).
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji w terminie: - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca ; - 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 193/XXXI/13 Rady Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 5. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

 

 

 

Załączniki:
Wzór deklaracji 777 KB
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 81/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów
Uchwała Nr 80/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 79/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 78/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 77/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
Uchwała Nr 76/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2016
Uchwała Nr 75/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr 74/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany opłaty prolongacyjnej
Uchwała Nr 73/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 72/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce Zagórze na odcinku od drogi gminnej N
Uchwała Nr 71/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 70/XII/15 Rady gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 69/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 68/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019
Uchwała Nr 67/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019