główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 78/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 78/XII/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z poź. zm.) oraz art. 6l ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. 2013.1399 z póź. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Janów, w terminach wskazanych w § 2 ust. 1-3 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór stanowi odrębna uchwała Rady Gminy Janów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Opłatę o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają raz na miesiąc, z góry tj. za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał , w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w którym powstało zobowiązanie, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w terminach:
1) za I kwartał do 15 stycznia danego roku,
2) za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,

3) za III kwartał do 15 lipca danego roku,
4) za IV kwartał do 15 października danego roku.

3. Opłatę o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszcza się raz na rok, z góry, w terminie do końca II kwartału danego roku kalendarzowego.

§ 3.

Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Janów.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 192/XXXI/13 Rady Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 6.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 81/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów
Uchwała Nr 80/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 79/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 78/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 77/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
Uchwała Nr 76/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2016
Uchwała Nr 75/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr 74/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany opłaty prolongacyjnej
Uchwała Nr 73/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 72/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce Zagórze na odcinku od drogi gminnej N
Uchwała Nr 71/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 70/XII/15 Rady gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 69/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 68/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019
Uchwała Nr 67/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019