główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 74/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA NR 74/XII/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 57 § 7 i 8 w zw. z art. 3 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków, opłat oraz ich zaległości, stanowiących dochód budżetu gminy Janów.

§ 2.

Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).

§ 3.

Przepisy § 1 i 2 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników, następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 218/XXXIX/98 Rady Gminy Janów z dnia 30 marca 1997 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 81/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów
Uchwała Nr 80/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr 79/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 78/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 77/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
Uchwała Nr 76/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2016
Uchwała Nr 75/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr 74/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany opłaty prolongacyjnej
Uchwała Nr 73/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 72/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce Zagórze na odcinku od drogi gminnej N
Uchwała Nr 71/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 70/XII/15 Rady gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 69/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 68/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019
Uchwała Nr 67/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019