główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 65/XI/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji

UCHWAŁA NR 65/XI/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przekazuje się z budżetu gminy na 2015 rok środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Olsztynie.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu gminy na 2015 rok z działu 754, rozdział 75404 § 6170.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Janów do zawarcia porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach w zakresie określonym w § 1 uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński