główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 63/XI/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Śląskiego

UCHWAŁA NR 63/XI/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5) i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 885, z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przeznaczonej na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania pn „Zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się po szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych na terenie rezerwatów przyrody Ostrężnik, Parkowe, Sokole Góry, Zielona Góra – ochrona cennych przyrodniczo obiektów i obszarów”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
  /-/ Stefan Zatoński