główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 61/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 97 000,00 zł

UCHWAŁA NR 61/X/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 97 000,00 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zaciągnąć pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 97 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Janów przy ulicy Częstochowskiej 1”.

§ 2.

Spłata pożyczki następować będzie w latach 2016-2020 z dochodów własnych gminy.

§ 3.

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel In blanco.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński