główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 60/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR 60/X/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz Uchwały Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 163 000,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 46 942,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 209 942,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Uchyla się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 53/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński