główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 56/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR 56/IX/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730, z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015r. poz. 238)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Gmina Janów wyemituje 5.192 (słownie: pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.192.000 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria A15 o wartości 200.000 zł,
2) seria B15 o wartości 200.000 zł,
3) seria C15 o wartości 200.000 zł,
4) seria D15 o wartości 200.000 zł,
5) seria E15 o wartości 750.000 zł,
6) seria F15 o wartości 750.000 zł,
7) seria G15 o wartości 750.000 zł,
8) seria H15 o wartości 742.000 zł,
9) seria I15 o wartości 700.000 zł,
10) seria J15 o wartości 700.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2015 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Janów.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii A15,
2) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii B15,
3) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii C15,
4) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii D15,
5) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii E15,
6) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii F15,
7) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii G15,
8) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii H15,
9) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii I15,
10) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii J15.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Janów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Janów w latach 2016-2028.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Załączniki:
Załącznik - Uzasadnienie 100 KB
Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 58/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
Uchwała Nr 57/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2014 rok
Uchwała Nr 56/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Nr 55/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 54/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 53/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 52/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 51/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 50/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 49/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich
Uchwała Nr 48/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uznania nieruchomości za drogi gminne
Uchwała Nr 47/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej