główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 48/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uznania nieruchomości za drogi gminne

UCHWAŁA NR 48/IX/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie uznania nieruchomości za drogi gminne

Na podstawie art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Rady Powiatu Częstochowskiego wyrażonej w uchwale nr 98/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi znajdujące się na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Janów:
1. Obręb Bystrzanowice - działka nr 1085/12, k.m.8 o powierzchni 0,1680 ha, Nr KW CZ1C/00112188/1 ,
2. Obręb Hucisko - działka nr 139/2 k.m.3,4,5,6 o powierzchni 0,3173 ha, Nr KW CZ1C/00109543/4 ,
3. Obręb Hucisko – działka nr 143/3 k.m.5 o powierzchni 0,1162 ha, Nr KW CZ1C/00109543/4 ,
4. Obręb Hucisko – działka nr 143/4 k.m.5, o powierzchni 0,0981 ha, Nr KW CZ1C/00109543/4 ,
5. Obręb Hucisko – działka nr 141/7 k.m.3,5 o powierzchni 0,0957 ha, Nr KW CZ1C/00109543/4 ,
6. Obręb Hucisko – działka nr 141/8 k.m.3,5 o powierzchni 0,0355 ha, Nr KW CZ1C/00109543/4 ,
7. Obręb Hucisko – działka nr 143/1 k.m. 3,5 o powierzchni 0,0433 ha, Nr KW CZ1C/00109543/4

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 58/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
Uchwała Nr 57/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2014 rok
Uchwała Nr 56/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Nr 55/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 54/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 53/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 52/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 51/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 50/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 49/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich
Uchwała Nr 48/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uznania nieruchomości za drogi gminne
Uchwała Nr 47/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej