główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 46/VIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 -2019

UCHWAŁA NR 46/VIII/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 -2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Powołuje się Zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 w składzie:
1) Dorota Szmagier
2) Anna Tomzik
3) Józef Kawecki
4) Krzysztof Szczepanek

§ 2.

Zespół wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§ 3.

Zadaniem Zespołu opiniującego jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński