główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 45/VIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Reg

UCHWAŁA NR 45/VIII/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 16 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 10 i 18 ust. 1 i 2 pkt 12, a także art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

§ 2.

Projekt aneksu nr 1 do porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gmiy Janów
/-/ Stefan Zatoński