główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 39/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania

UCHWAŁA NR 39/VII/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania

Na postawie art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. nr 72, poz. 619), oraz na postawie art. 18 ust.1 i ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Rada Gminy Janów wyraża wolę utworzenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Janów do reprezentowania Gminy Janów w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia oraz dokonania w imieniu Gminy Janów czynności niezbędnych dla uchwalenia statutu i powstania Stowarzyszenia.
2. Wójt Gminy Janów uprawniony jest również do podejmowania decyzji w sprawie zmian projektu statutu, o ile taka konieczność wystąpi na etapie rejestracji.

§ 3.

Rada Gminy Janów deklaruje przystąpienie Gminy Janów do tworzonej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania jako członek zwyczajny Stowarzyszenia z chwilą jego utworzenia oraz działanie na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

§ 4.

Gmina Janów będzie reprezentowana na walnym zebraniu członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania przez Wójta Gminy Janów lub osoby przez niego upoważnione.

§ 5.

Wójt Gminy Janów może w zakresie swego umocowania udzielać dalszych pełnomocnictw.

§ 6.

Składki członkowskie, z tytułu członkostwa Gminy Janów w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania opłacane będą z budżetu Gminy Janów.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 44/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego i członka Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 42/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 41/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 40/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy
Uchwała Nr 39/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
Uchwała Nr 38/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr 37/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ze
Uchwała Nr 36/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2014 rok
Uchwała Nr 35/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała Nr 34/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2014 rok
Uchwała Nr 33/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2014 rok
Uchwała Nr 32/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2014 rok