główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informajce o budżecie Gminy Janów na rok 2004

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów
na rok 2004

Ustalono dochody budżetu gminy w kwocie       -   12 198 428,00 zł

-plan dotacji na zadania zlecone                     -              286 630,00 zł

-subwencje dla gmin                                      -           5 101 103,00 zł

-dotacje na zadania własne                            -                   l  000,00 zł

-środki pozabudżetowe                                 -            3 734 251,00 zł

-dochody własne                                           -            3 075 444,00 zł

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 72 000,00 zł

Ustalono wydatki budżetu gminy w kwocie         -  13 698 428,00 zł

- plan wydatków na zadania zlecone                                      286 630,00 zł

- plan wydatków na zadania inwestycyjne                           5 616 177,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące
         w tym:

        -  na program przeciwdziałania alkoholizmowi                114 000,00 zł

        -wynagrodzenia i pochodne                                        5 453 804,00 zł

Ustalono rozchody w kwocie 300.000,00 zł na spłatę kredytu pobranego w Banku Śląskim w Czestochowie 

Ustalono przychody w kwocie 1.800.00,00 zł jako kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego w podziale:

- kredyt w rachunku bieżącym                       700.000 zł 
- kredyt inwestycyjny na kanalizację Piasek- Śmiertny Dąb, osiedle „Zaborce" i drogi
     Siedlec w kwocie                                   1.100.000 zł