główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr uchwał VII Kadencji Rady Gminy Janów - rok 2015

Rejestr uchwał VII Kadencji Rady Gminy Janów – rok 2015

 

 

Uchwała Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 

 

Uchwała Nr 13/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr 14/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów.

Uchwała Nr 15/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

Uchwała Nr 16/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Janów.

Uchwała Nr 17/V/15 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Janów do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Janów a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

Uchwała Nr 18/V/15 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok.

Uchwała Nr 19/V/15 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 

Uchwała Nr 20/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.

Uchwała Nr 21/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów.

Uchwała Nr 22/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Uchwała Nr 23/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 24/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2015.

Uchwała Nr 25/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”.

Uchwała Nr 26/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok.

Uchwała Nr 27/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2015 rok.

Uchwała Nr 28/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2015 rok.

Uchwała Nr 29/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2015 rok.

Uchwała Nr 30/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie wykonania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

Uchwała Nr 31/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu.  

Uchwała Nr 32/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2014 rok.

Uchwała Nr 33/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku w zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2014 rok.

Uchwała Nr 34/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2014 rok.

Uchwała Nr 35/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

Uchwała Nr 36/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2014 rok.

Uchwała Nr 37/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

Uchwała Nr 38/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr 39/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania.

Uchwała Nr 40/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy.

Uchwała Nr 41/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok.

Uchwała Nr 42/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok.

Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr 44/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego i członka Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Uchwała Nr 45/VIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 46/VIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 -2019.

Uchwała Nr 47/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

Uchwała Nr 48/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie uznania nieruchomości za drogi gminne.

Uchwała Nr 49/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich.

Uchwała Nr 50/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Uchwała Nr 51/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Uchwała Nr 52/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Uchwała Nr 53/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Uchwała Nr 54/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

Uchwała Nr 55/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr 56/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr 57/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2014 rok.

Uchwała Nr 58/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.