główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 23/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 23/VI/15
z dnia 3 marca 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust.3, art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm w tym z 2015r., poz. 87) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118)

  Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 1) 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) 
2)– od gospodarstwa jednoosobowego. 17 złotych (słownie: siedemnaście złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,
3) 27 złotych (słownie: dwadzieścia siedem złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,

4) 37 złotych (słownie: trzydzieści siedem złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.

§ 2.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
1) 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) – od gospodarstwa jednoosobowego.
2) 34 złote (słownie: trzydzieści cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,
3) 54 złote (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,
4) 74 złote (słownie: siedemdziesiąt cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Janów Nr 257/XLI/14 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 31/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu
Uchwała Nr 30/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wykonania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
Uchwała Nr 29/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2015 rok
Uchwała Nr 28/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2015 rok
Uchwała Nr 27/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2015 rok
Uchwała Nr 26/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok
Uchwała Nr 25/VI/15 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury
Uchwała Nr 24/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2015
Uchwała Nr 23/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 22/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr 21/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów
Uchwała Nr 20/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015