główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 22/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR 22/VI/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 3 marca 2015 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późniejszymi zmianami):

§ 1.

Rada Gminy Janów:
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;
2) określa inkasentów ww. podatków;
3) określa termin płatności dla inkasentów;
4) wyprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2.

Zarządza się na terenie Gminy Janów pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3.

Na inkasentów wyznacza się:
1. Mariannę Grzegorczyk na terenie sołectwa Apolonka,
2. Artura Słabosza na terenie sołectwa Bystrzanowice,

3. Krzysztofa Szczepanka na terenie sołectwa Bystrzanowice Dwór, "
4. Krystynę Knysak na terenie sołectwa Czepurka,
5. Marcina Cykowskiego na terenie sołectwa Góry Gorzkowskie,
6. Rafała Gałązkę na terenie sołectwa Hucisko,
7. Alfredę Mendakiewicz na terenie sołectwa Janów,
8. Danutę Niepsuj na terenie sołectwa Lgoczanka,

9. Romana Hęcińskiego na terenie sołectwa Lusławice,
10. Sylwię Kozioł na terenie sołectwa Lipnik,
11. Barbarę Tomzę na terenie sołectwa Okrąglik,
12. Rafała Tomzę na terenie sołectwa Pabianice,
13. Krystynę Kozioł na terenie sołectwa Ponik,
14. Anetę Korpyś na terenie sołectwa Złoty Potok,
15. Jerzego Miedzińskiego na terenie sołectwa Piasek,
16. Henryka Grzegorczyka na terenie sołectwa Śmiertny Dąb,
17. Andrzeja Marynowskiego na terenie sołectwa Skowronów,

18. Włodzimierza Kozika na terenie sołectwa Siedlec,
19. Piotra Rejniaka na terenie sołectwa Sokole Pole,
20. Ewę Grzelkę na terenie sołectwa Teodorów,
21. Dariusza Gajdę na terenie sołectwa Zagórze,
22. Piotra Zatonia na terenie sołectwa Żuraw.

§ 4.

Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Gminy Janów w terminie 2 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 5.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Janów podatków.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr 43/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 31/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu
Uchwała Nr 30/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wykonania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
Uchwała Nr 29/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2015 rok
Uchwała Nr 28/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2015 rok
Uchwała Nr 27/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2015 rok
Uchwała Nr 26/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok
Uchwała Nr 25/VI/15 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury
Uchwała Nr 24/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2015
Uchwała Nr 23/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 22/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr 21/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów
Uchwała Nr 20/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015