główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwala Nr 19/V/15 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR 19/V/15
ADY GMINY JANÓW
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz Uchwały Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 432,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 432,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Uchyla się treść załącznika Nr 10 do Uchwały Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński