główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwal Nr 18/V/15 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR 18/V/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz Uchwały Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.


Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 22 191,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 22 191,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stefan Zatoński