główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 17/V/15 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Janów do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy

UCHWAŁANR 17/V/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Janów do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Janów a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 10 i 18 ust. 1 i 2 pkt 12, a także art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146)

                        Rada Gminy Janów uchwala:

  § 1.

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Janów, a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
2. Porozumienie będzie regulowało w szczególności kwestie współpracy gmin przy programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

§ 2.

Projekt porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński