główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie na 2015 r.

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na 2015 r.


Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 942 874,85 zł w tym:
- dochody bieżące16 052 405,85 zł
- dochody majątkowe1 890 469,00 zł

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 336 106,85 zł w tym:
- wydatki bieżące14 992 099,63 zł
- wydatki majątkowe2 344 007,22 zł

Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 606 768,00 zł     z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów. 

Ustala się przychody budżetu w wysokości 829 287,72 zł oraz rozchody budżetu w wysokości  1 436 055,72 zł.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku.

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających   w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej   i sportu w wysokości 30 000,00 zł.

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 520 000,00 zł.

Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 115,00 zł.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku w kwocie 2 344 007,22 zł

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 57 000,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33 000,00 zł.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości           1 500 000,00zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 260 000,00 zł.
3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 480 000,00 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości   1 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym. 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości   480 000,00 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 260 000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. 

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych bankach.