główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 16/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejesrtu zabytków na terenie Gminy Janów

UCHWAŁA NR 16/IV/15
RADY GMINY JANÓW

z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 10/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.)
Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W uchwale nr 10/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Janów
1. uchyla się § 2 ust. 1 oraz § 3;
2. Uchyla się dotychczasowy wzór wniosku o udzielenie dotacji i wprowadza wzór jak w załączniku 1 do niniejszej uchwały.
3. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 i nadaje mu następującą treść:
„2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymano w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresach, albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis”.
4. W § 5 dodaje się ust. 3 o treści:
„3. Udzielanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis i będzie udzielane zgodne z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 1470//2013 z dnia 18 grudnia r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)”.
5. Uchyla się dotychczasową treść § 9 i nadaje mu następujące brzmienie:
„§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
2. Uchwała – w części dotyczącej udzielania pomocy de minimis – obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Po upływie okresu stosowania niniejszej uchwały wszelkie programy pomocy de minimis spełniające warunki określone w tej uchwale pozostają objęte niniejszą uchwałą przez kolejne sześć miesięcy”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński