główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 15/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprwie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

UCHWAŁA NR 15/IV/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Na podstawie art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W § 2 uchwały nr 144/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 r. wsprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej podnazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 1 i nadaje mu następującą treść:
1. Przewodnicząca Rady Społecznej: Joanna Ścigaj

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński