główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 14/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów

UCHWAŁA NR 14/IV/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)

  Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Radnym Gminy Janów przysługuje dieta.

§ 2.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy ustala się w kwocie 1100 zł.

§ 3.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ustala się w kwocie 700 zł.

§ 4.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Komisji Stałej i Komisji Rewizyjnej ustala się w kwocie 600 zł.

§ 5.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla pozostałych Radnych Gminy ustala się w kwocie 500 zł.

§ 6.

Miesięczna zryczałtowana dieta radnych ulega zmniejszeniu o 20% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu Komisji.

§ 7.

Radny ma prawo do diety z jednego tytułu w najwyższej wysokości.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 9.

Traci moc Uchwała Nr 9/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński