główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR 12/IV/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ) Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 942 874,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: - dochody bieżące16 052 405,85 zł - dochody majątkowe1 890 469,00 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 336 106,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: - wydatki bieżące14 992 099,63 zł - wydatki majątkowe2 344 007,22 zł

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 606 768,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 829 287,72 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 436 055,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku zgodnie z załącznikami Nr 7.

§ 6.

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających  w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej   i sportu w wysokości 30 000,00 zł.

§ 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 520 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 115,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku w kwocie 2 344 007,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie     z złącznikiem Nr 5.

§ 10.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 57 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33 000,00 zł.

§ 11.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości   1 500 000,00zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 260 000,00 zł. 3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   w wysokości 480 000,00 zł.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości   480 000,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 260 000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych bankach.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 16.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku   i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński