główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 11/III/14 Rady Gminy Janów w sprawie udzielenia dotacji na renowację ołtarza w zabytkowym kościele w Złotym Potoku - zabytku wpisanego do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR 11/III/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji na renowację ołtarza w zabytkowym kościele w Złotym Potoku – zabytku wpisanego do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Udziela się dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku gmina Janów w wysokości 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) na renowację ołtarza w zabytkowym kościele w Złotym Potoku.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Janów do podpisania z Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku, gmina Janów, umowy określającej warunki wykorzystania i rozliczania dotacji.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/Stefan Zatoński