główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 6/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów

UCHWAŁA NR 6/III/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1318 z późn. zm.) art. 8 ust. 2, art. 36 ust.3, art. 37 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Ustala się miesięczną stawkę wynagrodzenia Wójta Gminy Janów w następującej wysokości: 1) stawka wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 4.800 zł,
2) stawka dodatku funkcyjnego w kwocie - 1.700 zł,  
3) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego w kwocie -   960 zł.
2. Ponadto, oprócz wynagrodzenia określonego w ustępie 1, Wójtowi przyznaje się dodatek specjalny, w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 1.300 zł.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 11/III/10 Rady Gminy Janów z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 8 grudnia 2014 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński