główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 5/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów

UCHWAŁA NR 5/III/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 18a ust. 1, 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 76 ust. 1 Statutu Gminy Janów.

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Powołać do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów następujące osoby:
1) Bielas Wanda
2) Lamch Jan
3) Ossyra Dawid
4) Słabosz Artur
5) Szmagier Dorota
2. Wybrać Lamcha Jana na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/Stefan Zatoński