główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 4/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Janów

UCHWAŁA NR 4/III/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Na podstawie wyników głosowania przewodniczącymi komisji stałych Rady Gminy Janów zostały wybrane następujące osoby:
1. Szczepanek Krzysztof - przewodniczący Komisji Gospodarczej,
2. Srokosz Henryk - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
3. Kaczmarek Alina - przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
4. Szecówka Tomasz - przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński