główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr uchwał VI kadencji Rady Gminy Janów- rok 2014

 


Rejestr uchwał VI kadencji Rady Gminy Janów – rok 2014

 

Uchwała Nr 243/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.

 

Uchwała Nr 244/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

Uchwała Nr 245/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

Uchwała Nr 246/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 247/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 248/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 249/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 250/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 251/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 252/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Uchwała Nr 253/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 254/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Uchwała Nr 255/XLI/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr 174/XXVIII/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Uchwała Nr 256/XLI/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.

 

Uchwała Nr 257/XLI/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr 258/XLI/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

Uchwała Nr 259/XLII/14 Rady Gminy Janów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Uchwała Nr 260/XLII/14 Rady Gminy Janów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2013 rok.

 

Uchwała Nr 261/XLIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.

 

Uchwała Nr 262/XLIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 264/XLIV/14 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2014.

 

Uchwała Nr 265/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2013 rok.

 

Uchwała Nr 266/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2013 rok.

 

Uchwała Nr 267/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2013 rok.

 

Uchwała Nr 268/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

 

Uchwała Nr 269/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2023.

 

Uchwała Nr 270/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 271/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 272/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 273/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2013 rok.

 

Uchwała Nr 274/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 

Uchwała Nr 275/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania na drogach powiatowych pn.: „Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1039S Kobyłczyce – Żuraw – Lipnik”.

 

Uchwała Nr 276/XLVI/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Uchwała Nr 277/XLVI/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Janów”.

 

Uchwała Nr 278/XLVI/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 279/XLVI/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 280/XLVII/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Uchwała Nr 281/XLVII/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 282/XLVII/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 283/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Uchwała Nr 284/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 285/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 286/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Uchwała Nr 287/XLIX/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2015.

 

Uchwała Nr 288/XLIX/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 289/XLIX/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 290/XLIX/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 291/XLIX/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie.

 

Uchwała Nr 292/XLIX/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 293/XLIX/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Uchwała Nr 294/XLIX/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 295/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Uchwała Nr 296/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020.

 

Uchwała Nr 297/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok.

 

Uchwała Nr 298/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.

 

Uchwała Nr 299/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2015 rok.

 

Uchwała Nr 300/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.

 

Uchwała Nr 301/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 302/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

Rejestr uchwał VII Kadencji Rady Gminy Janów – rok 2014

 

Uchwała Nr 1/ I /14 Rady Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów

Uchwała Nr 2/ I /14 Rady Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów

Uchwała Nr 3/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów.  

 

Uchwała Nr 4/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 5/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 6/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 7/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 8/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 9/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 10/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 11/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji na renowację ołtarza w zabytkowym kościele w Złotym Potoku – zabytku wpisanego do rejestru zabytków.