główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 299/L/14 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR 299/L/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 718)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się wysokość opłaty targowej:

1) przy sprzedaży obnośnej – 7,00 zł;
2) za zajęcie miejsca do 6,00m2 – 17,00 zł;
3) powyżej 6,00m2 do 12,00m2 – 27,00 zł;
4) powyżej 12,00m2 za każdy kolejny m2 powierzchni użytkowej – 2,00 zł.

§ 2.

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 767,68 zł.

§ 3.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28, 42-253 Janów.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr 229/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Małgorzata Grzywna


Załączniki:
Uzasadnienie 124 KB