główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 298/L/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.

UCHWAŁA NR 298/L/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 (M.P. z dnia 23 października 2014 r., poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1q do kwoty 55,00 zł za 1 q.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 228/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Małgorzata Grzywna


Załączniki:
Uzasadnienie 131 KB