główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 297/L/14 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR 297/L/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 718) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. z dnia 10 października 2014 r. (M. P. z dnia 13 października 2014 r. poz. 895)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janów:

1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 0,78 zł;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni – 4,58 zł;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni – 0,23 zł.

2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej – 0,50 zł;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej – 16,30 zł;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej – 10,80 zł;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,70 zł;
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej – 5,00 zł, w tym:
- od budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej – 7,77 zł.

3. Od wartości budowli lub ich części, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 w/c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2 %.

§ 2.

Ustala się podatek od środków transportowych na 2015 rok. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 227/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Małgorzata Grzywna