główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 296/L/14 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR 296/L/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjąć Strategię Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjąć procedurę monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Małgorzata Grzywna