główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 295/L/14 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr 295/L/14
Rady Gminy Janów

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1. 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów i zagospodarowania tych odpadów oraz wyposażenia w pojemniki, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są z nieruchomości wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne,  

2) papier;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne, w tym m. in. butelki typu PET oraz opakowania po chemii gospodarczej;

5) szkło białe i kolorowe (opakowaniowe);

6) opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak;

7) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe

2. Poniższe frakcje będą odbierane od mieszkańców w sposób wskazany w § 5:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,

5) zużyte opony,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości, w terminach określonych w harmonogramie, z uwzględnieniem § 5 ust. 2.

§ 3. 

Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.

§ 4. 

1. Odpady komunalne zmieszane i segregowane odbierane są z nieruchomości w pojemnikach oraz workach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

RODZAJ ODPADU

NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

NIERUCHOMOSCI MIESZKALNE W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

Odpady komunalne zmieszane

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

Papier

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

Tworzywo sztuczne

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

Szkło

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

Bioodpady, odpady zielone – z nieruchomości nie posiadających kompostowników

Co najmniej 1 raz w miesiącu

Co najmniej 2 razy w miesiącu

2. Termin odbioru odpadów komunalnych, o których mowa §2 pkt 2 ust. 1-6, gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów.

3. Odpady wielkogabarytowe, oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny odbierany od właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów jest dwa razy w roku (wiosna, jesień) Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów.

§ 5. 

1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów.

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr 190/XXXI/13 Rady Gminy Janów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 2 stycznia 2015 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Małgorzata Grzywna