główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 294/XLIX/14 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.

Uchwała Nr 294/XLIX/14
Rady Gminy Janów
z dnia 14 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie   Gminy Janów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się w Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 219/XXXV/13 Rady Gminy Janów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 2 stycznia 2015 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/Małgorzata Grzywna