główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 291/XLIX/14 w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie.

UCHWAŁA NR 291/XLIX/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Udzielić dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie w 2014 roku w kwocie 230 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna