główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 677/2014
Wójta Gminy Janów
z dnia 22 października 2014 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020

Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.).

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

Przeprowadzić konsultację z mieszkańcami Gminy Janów, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami prowadzącymi na terenie Gminy Janów swoją działalność w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 22 października 2014r. do 29 października 2014r. do godziny 12.00.

§ 3

1. Informacja o prowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Janów.

2. Uwagi można zgłaszać pocztą internetową na adres mailowy: i.srubarczyk@janow.pl oraz pisemnie na adres Urzędu Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów. Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Janów.

§ 4

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Ilona Śrubarczyk-Ociepa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzyształowski


Strategia Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020