główna zawartość
artykuł nr 1

Janów, dnia 13.10.2014r.

RAPORT

Z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.

1. Przedmiot konsultacji społecznych.

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów

2. Organizacja procesu konsultacji społecznych.

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Janów ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w w/w. przedmiocie. Zgodnie z ogłoszeniem konsultacje społeczne rozpoczęły się z dniem 02.10.2014r., a zakończyły się w dniu 10.10.2014r.

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były:
-na stronie internetowej Urzędu Gminy www.janow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej,
-w siedzibie Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1, w godzinach: pracy Urzędu.

3. Przebieg konsultacji społecznych.

W trakcie konsultacji nie wpłynął żaden wniosek dotyczący ww. tematu.

4. Sposób podawania wyników konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji społecznych w postaci niniejszego Raportu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: -na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów www.janow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, -w siedzibie Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1.

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów

Zarządzenie Nr 663 /2014
Wójta Gminy Janów
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące: projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów

§ 2

1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionej w punkcie 1 .

2. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać drogą mailową na adres gospodarka odpadami@janow.pl z dopiskiem: "konsultacje", bądź pisemnie do Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.

§ 3

Konsultacje przeprowadza się w terminie: od 02 października 2014r. do 10 października 2014 r. do godziny 12.00.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski